Mangfoldet som salderingspost

Hopp til meny
Det er på tide å endre vårt verdisyn, sier professor Dag O. Hessen. Han tar til orde for en økt innsats for å ta vare på mangfoldet i naturen.
Lomvi

I Naturmangfoldåret 2010 skulle vi feire at tapet av arter og natur var stanset. Dette ble vedtatt som et mål på politisk toppnivå i 2003. Bevaring av naturens mangfold var noe ”alle” ønsket.  På forsommeren kom det brutale svaret på dette fromme ønske i form av en FN-rapport. ”Global Biodiversity Outlook 3” analyserer tilstanden for naturmangfoldet på kloden. Rapporten konkluderer nøkternt med at naturtapet fortsetter som før, og advarer mot alvorlige konsekvenser på sikt. 

God helse tar man gjerne for gitt inntil noe svikter. Da først innser man den reelle verdi og betydning av dette ”noe”. Det samme gjelder bortfall av arter og natur. Først i ettertid – når det er ugjenkallelig for sent – erkjennes tapets reelle kostnader økologisk, økonomisk eller opplevelsesmessig. Først når biene forsvinner, innser man den uerstattelige oppgaven de utførte ved pollinering. Først når økosystemenes funksjoner stanser opp, forstår vi at det i siste instans faktisk er natur vi lever av, ikke penger.

I hverdagen er natur blitt så abstrakt for mange at den oppfattes som et luksusgode. Det står imidlertid langt mer enn tap av karismatiske arter på spill. At alt fortsetter sin skjeve gang er bare et tegn på at den reelle verdi av arter og natur ennå ikke er erkjent. Ingen er ”mot” natur, og i teorien er det stor velvilje for å ta vare på den. Men naturen er fortsatt en salderingspost i møtet med øyeblikkets mange krav til arealinngrep, og vi ser bekymringsfulle politiske strømninger i retning av å fjerne kontrollmekanismer for det lokale forvalteransvaret.

Natur og biologisk mangfold dreier seg også om vern av de verdier som er essensielle for oss selv. Bit for bit er det meste av urskogene og en stor del av kystlandskapet, våtmarkene og vassdragene blitt nedbygd eller endret. Vi har stadig mindre som kan defineres som villmarkspreget areal i Norge. Tilgang til det visuelt urørte, til stillhet og til vissheten om at et sted der ute finnes intakte økosystemer, har stor betydning for svært mange av oss. Noen vil kalle dette for luksusgoder, men det er et veldokumentert faktum at tilgang til grønne nærområder og til villmark er viktig mentalhygiene. Det er både strengt naturfaglige, økonomiske og moralske grunner for å ta vare på mangfoldet, og naturens reelle verdi er sterkt underkommunisert. Verdien av naturens varer og tjenester er noe man først nylig har begynt å fatte i sin fulle bredde.

Til slutt: våre dypere følelse for natur har tradisjonelt ikke vært regnet som et legitimt argument i forhold til de antatt mer objektive og rasjonelle naturfaglige eller økonomiske argumenter. Det er på tide å endre. Natur og mangfold dreier seg også om grunnleggende aspekter som lykke, mening og sjelefred – og det er verdt å kjempe for.

Dag Olav Hessen

Dag Olav Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo.

Han har mottatt SABIMAs Biomangfoldpris for 2010, for sin innsats for bevaring av det biologiske mangfoldet og for fremragende formidling.
Hopp til meny